BulgarianEnglish

Екип

Галина Иванова Вълчева-Димитрова
учител по български език и литература, V- XII клас

Родена през 1975 г. в гр. Раднево. Завършва специалностите Журналистика (1998) и Българска филология като магистър в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1999). От 1999 г. до днес преподава Български език и литература на ученици /5-12 клас/ и води семинарни занятия на студенти филолози и педагози. През 2017 г. защитава дисертация и получава образователна и научна степен Доктор по Литература за деца и юноши. Има множество участия в научни форуми /включително международни/, както и многобройни научни, журналистически и литературни публикации в национални и чуждестранни специализирани издания. Има издадени четири книги, като петата е под печат. Удостоена с десетки литературни награди, член на СБП и СБЖ.

Стоян Зайков
преподавател по предметите от философски цикъл в гимназиален етап

През 1976 г. завършва висше образование по Химия и Физика в ПУ „Паисий Хилендарски“. Специализира в областта на Философските дисциплини и от 1977 г. е на академична работа в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има 12 научни публикации по епистемология и методология на научното познание, както редица научно-популярни публикации, критични материали, предговори към монографични издания и други. От 1995 г. до 2015 г. работи в средното образование като учител по Философски предметен цикъл. Завършил е курс професионална квалификация „Инструктори на базови компютърни умения“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил е ниво на компетентност и има издадено Удостоверение за обучител на учители по Държавните образователни стандарти, издадено от МОН. Има присъдени държавни награди и отличия за продължителна високопрофесионална дейност в областта на българското образование.

Никола Киричев
учител по английски език VIII - XI клас
Елена Здравкова-Москова
учител по испански език

Завършила е ПУ „П.Хилендарски“, специалност Испанска филология, степен магистър

Юлияна Матейчина
учител по Немски език и химия и опазване на околната среда

Образование: 1981 – 1988 г.– ВИХВП – инженер-технолог – технология на микробиологичните и ферментационни продукти , притежава и педагогическа правоспособност учител по немски език, V професионална квалификационна степен

Димитър Ангелов
учител по английски език

Завършил е средното си образование в СОУ Св. Княз Борис I град Асеновград през 2013 г. И висше образование в ПУ – Паисий Хилендарски през 2017 г. Специалност – Лингвистика с Информационни Технологии (Английски и Испански) Притежава и специалност Методика на обучението по Английски Език, както и сертификат CAE (Certificate in Advanced English) на ниво С1 по европейската езикова рамка.

Надка Цветанова Милкова
преподавател по Български език и литература VIII- XII клас

Завършва ВТУ „Кирил и Методий” гр. В. Търново, магистър Българска филология

Антоанета Дангалова
учител по Информатика и математика V- XII клас

Завършва ПУ „П.Хилендарски“, специалност Математика, допълнителна специалност – информатика и информационни технологии.

Яница Арабаджиева
учител по математика VIII- XII клас
Назмие Кърмаджъ
учител по Биология и здравно образование

Завършила е  ПУ,,Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив, степен-магистър Екология на биотехнологични производства.

Жана Генчева
, учител по физическо възпитание и спорт VIII- XII клас
Наташа Кюпова
учител по избразително изкуство V-X клас
Иванка Янкова
медицинска сестра в ЧЕГ „Стоян Сариев“ и ЧОУ „Бъдеще“

Начални учители в ЧОУ „Бъдеще“

Мария Хронева Иванова
начален учител

Завършва Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”- Начална училищна педагогика, специализация-музика – магистър, І ПКС.

Теменужка Батаклиева
начален учител

Завършила е Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – Начална училищна педагогика, специализация Физическо възпитание.

Гинка Въргова
начален учител
Виктория Василева
начален учител

Завърила е ПУ “П.Хилендарски” , бакалавър в специалност начална педагогика с чужд език

Фани Въргова
учител по английски език V-VII клас

Образование: Балканистика: Изучаване на всички балкански езици -гръцки, сръбски, румънски и албански, Профил гръцки език, степен Бакалавър. Магистратура: Английска филология Преподавател по английски език на ученици от I до XII клас.

Ивайло Матеев
Учител по английски език V-VII клас