BulgarianEnglish


School girls and boy playing on laptop in school

МИНИСТЕРСТВО

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД 092703

от 6 октомври 2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 105, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2287 от 11.09.2020 г., утвърждавам частните училища, които се включват в системата на държавно финансиране, както следва:

Наименование на частната детска градина/училище Населено място Общи- на Област
1. Частно основно учи-

л и щ е „ Б ъ д ещ е“ – ЕООД

Пловдив Пловдив Пловдив
2. Частна езикова гим- назия „Стоян Сари- ев“ – ЕООД Пловдив Пловдив Пловдив
3. Частно основно учи- лище „Монтесори“ Варна Варна Варна
4. Частно средно учили- ще „Рьорих“ – ЕООД София Столична София- град
5. Частно основно учи- лище „Джани Рода- ри“ – ЕООД София Столична София- град

Предоставянето на средства от държавния бюджет за посочените в списъка частни училища започва от бюджетната 2021 година.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14- дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:

Кр. Вълчев