Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Обучение

Няколко причини за да изберете ЧЕГ “Стоян Сариев”:

 • Двадесет години традиция, качество и европейско ниво
 • Получавате отлична образователна подготовка
 • Гимназията е изпитен център на Cambridge и възпитаниците завършват със CAE сертификат равен на C1 от езиковата компетентност при владеенето на чужд език  съобразена с Общата европейска езикова рамка.

 • Малък брой ученици в паралелка, осигуряващ индивидуален подход при обучението и оценяването на всеки ученик

 • Ще бъдете обучавани от учители с богат професионален опит и професионална квалификация

 • Възможност за развитие на личните дарования чрез участие в разнообразни извънкласни дейности

 • Съвременно оборудван компютърен кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик с интернет достъп

 • Отлични условия за спорт – два тенис корта, зала за тенис на маса, зала за тенис на корт, баскетбол, волейбол и др.

 • Медицински кабинет
 • Охрана
 • Профилиращи предмети са: английски език, български език и литература и история VIII клас се завършва със задължителен писмен и устен изпит по изучавания чужд език

 • В IX клас ученикът избира втори чужд език- испански или немски като подава молба до директора след завършване на VIII (подготвителен) клас

 • След завършване на IX клас учениците получават диплома за завършено основно образование

 • След завършване на XII клас учениците получават диплома за завършено средно образование -чуждоезиков профил

Форми на обучение:

 • Дневна
 • Самостоятелна
 • Индивидуална

Организация на учебните занимания:

 • Обучението на новоприетите ученици в VIII (подготвителен) клас е целодневно
 • То е съобразено с всички нормативни изисквания на МОН и МНЗ
 • Учебните занимания се провеждат в собствена сграда, съобразена с всички изисквания за здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 • Всеки месец родителите получават бланка по образец с текущите оценки по всички предмети , направените от ученика извинени и неизвинени отсъствия, както и бележки за поведението на ученика

 • Учебните занятия се провеждат сутрин от 8.30 часа и приключват най-късно в 14.30 часа

 • След приключване на редовните часове, при необходимост се провеждат консултации по различните предмети

 • Изготвен е график на консултациите, съобразен със заетостта на учителите

Основен профилиращ предмет е английският език

В VIII (подготвителен клас) английски език се изучава в 648 часа сутрин и 2 часа следобед при целодневен режим на обучение.

Всяка следваща година английки език се изучава не по малко от 8 часа седмично.

Това разпределение на часовете и натовареност гарантира максималенобем знания, които може да получи всеки ученик. Като втори профилиращпредмет са определени: Български език и литература: големият брой часове сеналага от необходимостта езиковата култура на учениците да бъде на високо ниво.

Добрата подготовка гарантира успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

История: големият брой часове и отличната подготовка са предпоставка зауспешно представяне на приемните изпити по история във всички висшиучебни заведения с юридически специалности.

Тези учебни предмети се изучават не по – малко от 6 часа седмично.

Като втори чужд език в гимназията се изучават немски, испански и френски език.

Изучават се в IX, X, XI и XII клас при минимум 4 часа седмично.

Акцентира се върху предметите, които са необходими за кандидатстванена ученика в избрания от него ВУЗ и интензивна подготовка с допълнителничасове и консултации за ДЗИ (матури).

  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

  за учебната 2014/2015 година, раздел „Ученици”

   

             ГЛАВА ТРЕТА

    УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

                              Задължения на ученика:

  1. да не закъснява за училище
  2. да заема мястото си в класната стая след биенето на първия звънец
  3. да не напуска учебните занятия без разрешение на учителя
  4. да спазва нормите на ред и дисциплина, определени в съответния учебен час
  5. да носи ученическата си книжка, да я представя задължително при изпитване, при поискване от учител, да я представя на родителите за подпис
  6. да спазва хигиената в училище
  7. да опазва училищното имущество
  8. да изпълнява учебните си задължения, като спазва изискванията на учителя, носи необходимите учебни помагала, участва във всички форми на проверка и оценка на знанията
  9. да пази авторитета на училището и развива училищните традиции
  10. да спазва общоприетите норми на поведение
  11. да изпълнява решенията на Педагогическия съвет
  12. да използватетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на  възрастовите му особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания
  13. да изпълнява задълженията си,определени с този правилник и с Правилника за прилагане на Закона на народната просвета

   

                               Ученикът няма право да:

   *   отсъства от учебни занимания без уважителни причини.

               Уважителни са:

  Здравословни причини,   удостоверени с медицински документ от личния лекар и телефонно потвърждение от родителя. Документът се заверява в Здравния кабинет на гимназията;

  *   участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст;

  *   участва в хазартни игри, да употребява алкохол и употребява и разпространява наркотични средства

  *   да пуши във всички закрити помещения на училището, както и на откритите обществени места и прилежащите им площи-чл. 56а от Закона за здравето

  *   използва мобилен телефон по време на учебен час

  *   преписва, подсказва, използва чужди документи за самоличност, присвоява чужди вещи, укрива и фалшифицира училищна или лична документация

  *    накърнява с поведението си авторитета  и достойнството на      учителите,  учениците и училището

   *    създава пречки на учителя и обслужващия персонал при и по повод изпълнени на учебните му задължения

  *    да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

  *    руши умишлено училищното имущество;

  *    да се явява с неприличен външен вид и прическа;

  *    да внася вучилище или училищния двор запалителни и взривни вещества,огнестрелно и хладно оръжие,цигари, алкохол и наркотични средства;

                                         Задължения на учениците в компютърната зала:

                       1.     запознаване с инструкциите за безопасна работа в

                               компютърната зала

                       2.     да заема определеното му място в компютърната

                                зала  и да отговаря за него

                       3.     да не включва компютри без предварителни

                                указания от  преподавателя

                       4.     да не размества, демонтира или разглобява

                                компютри и периферни устройства

    

  Учебен план

                                                     профил чужди езици

   

  КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ
  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
  ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН СРЕДНА

  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

   
  Класове

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  Общо

   
  Учебна година

  2014/

  2015

  2015/

  2016

  2016/

  2017

  2017

  /2018

  2018

  /2019

   

  Учебни седмици

  36

  36

  36

  36

  31

   

  А

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
  ПОДГОТОВКА

   

   

   

   

   

   

  1.
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
  И ЛИТЕРАТУРА

   

   

   

   

   

  561

   
  Български език и
  литература

  144

  4

  108

  3

  108

  3

  108

  3

  93

  3

  561

   
  2.
  ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

   

   

   

   

   

   

  1482

   
  Iчужд език–английски език
  сутрешен блок
  следобеден блок – /самоподготовка/
  540/ 15ч.

  648

  18

   

  144

  4

  144

  4

  144

  4

  124

  4

  1204

   

   

   
  IIчужд език                                           -испански  или немски език

   

  72

  2

  72

  2

  72

  2

  62

  2

  278

  3.
  МАТЕМАТИКА,
  ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ

   

   

   

   

   

  638

   
  Математика

  108

  3

  108

  3

  108

  3

  72

  2

  62

  2

  458

   
  Информатика

   

  36

  1

  36

  1

   

   

  72

   
  Информационни технологии

  36

  1

  36

  1

  36

  1

   

   

  108

  4.
  ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВОНИЕ

   

   

   

   

   

  677

   
  Роден край

   

   

   

   

   

   

   
  Човекът и обществото

   

   

   

   

   

   

   
  История и цивилизация

   

  54

  1,5

  72

  2

  72

  2

  62

  2

  260

   

  География и икономика

   

  54

  1,5

  54

  1,5

  54

  1,5

  31

  1

  193

   

  Психология и логика

   

  54

  1,5

   

   

   

  54

   

  Етика и право

   

   

  54

  1,5

   

   

  54

   

  Философия

   

   

   

  54

  1,5

   

  54

   

  Свят и личност

   

   

   

   

  62

  2

  62

  5.

  ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

   

   

   

   

   

  643

   

  Биология и здравно образование

   

  72

  2

  72

  2

  72

  2

   

  216

   

  Физика и астрономия

   

  54

  1,5

  72

  2

  72

  2

  31

  1

  229

   

  Химия и опазване на околната среда

   

  54

  1,5

  72

  2

  72

  2

   

  198

  6.

  ИЗКУСТВА

   

   

   

   

   

  144

   

  Музика

  36

  1

  36

  1

   

   

   

  72

   

  Изобразително изкуство

  36

  1

  36

  1

   

   

   

  72

  7.

  ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

   

   

   

   

   

   

   

  Технологии

   

   

   

   

   

   

  8.

  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

   

   

   

   

   

  350

   

  Физическoвъзпитание и спорт

  72

  2

   

  72

  2

  72

  2

   

  72

  2

  72

  2

   

  350

   

  Общо задължителна подготовка

  1080

  990  27,5

  972

  27

  864

  24

  589

  19

  4495

  Б

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/- ЗА ЦЕЛИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

   

  162

  4,5

  180

  5

  288

  8

  403

  13

  1033

  Б1

  ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА /ПП/

   

   

   

   

   

  1033

   

  Български език и литература
   
   

   

   

   

   

  36

  1

   

  72

  2

  124

  4

  232

   

  Английски език
   

   

   

  90

  2,5

  72

  2

   

  108

  3

   

  124

  4

  394

   

  Втори чужд език
   

   

  72

  2

  72

  2

  108

  3

  93

  3

  345

   

  История и цивилизация

   

  62

  2

  62

  Б2

  ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА
  НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА /ЗИП/

   

  ОБЩО ЗА  А+Б

  1080

  1152

  1152

  1152

  992

  5528

  В

  Свободноизбираема подготовка /СИП/-за целия етап на обучение

   

  ОБЩО ЗА  А+ Б +В

  1080

  1152

  1152

  1152

  992

  5528

   

                                                                                                           

                                              

  Facebook