Важна информация за родителите!

Ред и условия за преместване  на учениците

чл. 101, чл. 102, чл. 103, чл. 106, чл. 107

от

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в

училищното образование

Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016г.    Издадена от министъра на образованието и науката

Глава пета

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 101. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО.

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

Чл. 102. (1) Редът и условията за преместване се отнасят за ученици от I до ХII клас от неспециализираните държавни, общински и частни училища.

Чл. 103. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.

Чл. 106. (1) Учениците може да се преместват, както следва:

  • от I до VI клас – през цялата учебна година;
  • от VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
  • в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия;
  • в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
  • Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, които са изучавали, както и специалността от професията.
  • Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2 – 4 и ал. 2 се разрешават от началника на регионалното управление на образованието на територията, на

която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

Чл. 107. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО.

(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е единствено в населеното място.