Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Стоян Сариев

Частна езикова гимназия

Обучение

Няколко причини за да изберете ЧЕГ “Стоян Сариев”:

 • Двадесет и пет години традиция и качество на европейско ниво
 • Получавате отлична образователна подготовка
 • Гимназията е изпитен център на Cambridge и възпитаниците завършват със CAE сертификат равен на C1 от езиковата компетентност при владеенето на чужд език  съобразена с Общата европейска езикова рамка.
 • Малък брой ученици в паралелка, осигуряващ индивидуален подход при обучението и оценяването на всеки ученик
 • Ще бъдете обучавани от учители с богат професионален опит и професионална квалификация
 • Възможност за развитие на личните дарования чрез участие в разнообразни извънкласни дейности
 • Съвременно оборудван компютърен кабинет с индивидуално работно място за всеки ученик с интернет достъп
 • Отлични условия за спорт – два тенис корта, зала за тенис на маса, зала за тенис на корт, баскетбол, волейбол и др.
 • Медицински кабинет
 • Охрана
 • Профилиращи предмети са: английски, немски, испански език и история
 • VIII клас се завършва със задължителен писмен и устен изпит по изучавания чужд език
 • В IX клас ученикът избира втори чужд език- испански или немски като подава молба до директора след завършване на VIII (подготвителен) клас
 • След завършване на XII клас учениците получават диплома за завършено средно образование – чуждоезиков профил

Форми на обучение:

 • Дневна
 • Самостоятелна
 • Индивидуална

Организация на учебните занимания:

 • Обучението е съобразено с всички нормативни изисквания на МОН и МНЗ
 • Учебните занимания се провеждат в собствена сграда, съобразена с всички изисквания за здравословни и безопасни условия на обучение и труд
 • Учебните занятия се провеждат сутрин от 8.30 часа и приключват най-късно в 14.30 часа
 • След приключване на редовните часове, при необходимост се провеждат консултации по различните предмети
 • Изготвен е график на консултациите, съобразен със заетостта на учителите

Основен профилиращ предмет е английският език

В VIII (подготвителен клас) английски език се изучава в 648 часа сутрин

Всяка следваща година английки език се изучава не по малко от 8 часа седмично.

Това разпределение на часовете и натовареност гарантира максимален обем знания, които може да получи всеки ученик. Като втори профилиращ предмет са определени: немски, испански език: големият брой часове се налага от необходимостта езиковата култура на учениците да бъде на високо ниво.

Добрата подготовка гарантира успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

История: големият брой часове и отличната подготовка са предпоставка зауспешно представяне на приемните изпити по история във всички висшиучебни заведения с юридически специалности.

Тези учебни предмети се изучават не по – малко от 6 часа седмично.

Като втори чужд език в гимназията се изучават немски и испански език.

Изучават се в IX, X, XI и XII клас при минимум 4 часа седмично.

Акцентира се върху предметите, които са необходими за кандидатстванена ученика в избрания от него ВУЗ и интензивна подготовка с допълнителничасове и консултации за ДЗИ (матури).